Ondersteuning

Dyslexie
Kinderen met dyslexie hebben problemen met het verwerken van klanken en tekens. Ze lezen over het algemeen langzamer en maken veel lees- en spelfouten. Dit is vaak al vanaf de start van het taalonderwijs op de basisschool te merken. Soms komen deze problemen pas later tot uiting.
In de brochure van Masterplan Dyslexie staat beschreven waar je als ouder aan moet denken als je kind dyslexie lijkt of blijkt te hebben.
Voor vragen kunt u altijd bij de groepsleerkracht en/of intern begeleider terecht.
Masterplan Dyslexie: Dyslexie, school & gezondheidszorg

Oud- en Kind adviseur Uithoorn
Voor al uw vragen over het opgroeien, het opvoeden, het ouderschap en de ontwikkeling van kinderen tussen de 0-12 jaar kunt u kosteloos terecht bij één van onze Ouder- en Kind adviseurs. In bijgaande flyer vindt u meer informatie.