Onze missie en visie

Missie, visie, het profiel en de identiteit van De Springschans 


Onze missie

De Springschans is een school waar alle leerlingen en medewerkers volop kansen krijgen om zich te ontwikkelen, samen te werken en hun creativiteit te ontplooien. Iedere dag wordt er met plezier, enthousiasme en aandacht voor elkaar uitdagend onderwijs gegeven.

Onze visie  

Ieder kind doet ertoe, ieder kind wil leren en ieder kind kan excelleren. Om dat te bereiken zorgen we ervoor dat ieder kind zich veilig voelt en ieder kind zichzelf mag en kan zijn. We creëren een pedagogisch klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en waarin ze opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste mensen.
Goed onderwijs leidt er ook toe dat kinderen oog en oor hebben voor anderen en voor hun omgeving.
Ons onderwijs is gebaseerd op de inzichten vanuit de cognitieve psychologie. Deze wetenschap houdt zich bezig met verwerkingsprocessen in de hersenen die te maken hebben met zaken als begrip, kennis, herinneringen en geheugen, probleem oplossen en informatieverwerking. Onze lessen zijn gericht op het optimaal inzetten van deze verwerkingsprocessen.

 Ons profiel  

  • Ontwikkeling is onze passie  
  • Hoge kwaliteit van onderwijs  
  • Betrokkenheid in de maatschappij 

De Springschans is een katholieke school met een open karakter waar we in verbinding met de maatschappij leren. Onze school heeft veel aandacht voor het welbevinden van iedere leerling. Onze leerlingen tonen in verschillende sociale situaties passend gedrag en kunnen omgaan met feedback en tegenslag. Wij bieden iedereen een veilige omgeving, zodat alle leerlingen zichzelf kunnen zijn, we plezier beleven met elkaar en op een respectvolle manier met elkaar omgaan.  

Wij weten in ons onderwijs een goede balans te vinden in het aanbieden van doelgericht onderwijs in combinatie met een rijk en gevarieerd aanbod op cultureel en creatief gebied. Daarbij rekken we de grenzen van het leren op en onze ambitie reikt verder dan de grenzen van ons gebouw.  

Zowel van onszelf als van onze leerlingen hebben we hoge verwachtingen. Iedere leerling voelt zich verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling en is zich bewust van zijn eigen leerdoelen. Het open karakter van onze school komt terug in het warme contact tussen teamleden, ouders en leerlingen.  

Onze teamleden zijn bekwaam en handelen vanuit kennis. Zij zijn gedreven, leergierig en gemotiveerd om het beste bij iedere leerling en hun collega’s naar boven te halen. We geven elkaar eerlijk feedback en vragen om hulp als dat nodig is. We zijn flexibel en vertrouwen elkaar.

Onze identiteit

De Springschans is een katholieke school. Wij hechten veel waarde aan het ontwikkelen van normen en waarden, zoals respect hebben voor elkaar en de omgeving, openstaan voor anderen, elkaar helpen, rechtvaardigheid, geborgenheid, vertrouwen, waarheid, geduld, om kunnen gaan met verschillen en zelfstandigheid. Deze waarden nemen een belangrijke plaats in binnen ons onderwijs. Niet alleen tijdens de lessen levensbeschouwing, maar tijdens alle lessen en tijdens het spelen. Tijdens onze lessen levensbeschouwing wordt niet alleen aandacht besteed aan het katholieke geloof, maar ook aan andere geloofsovertuigingen.

Wij besteden aandacht aan de katholieke feesten zoals, Kerst, Pasen, Pinsteren en Carnaval. Het is niet vereist dat leerlingen van onze school een katholieke overtuiging hebben. Op dit moment heeft circa 20 % van de leerlingen een katholieke achtergrond. Alle leerlingen nemen deel aan de lessen levensbeschouwing.