Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft verplicht een Medezeggenschapsraad (MR). De MR is een officieel inspraakorgaan, dat bestaat uit een afvaardiging van ouders en leerkrachten, en biedt de mogelijkheid mee te denken en beslissen over belangrijke onderwerpen die de school aangaan. De MR behartigt de belangen van zowel de ouders als de leerkrachten. Hierdoor kan een breed draagvlak ontstaan voor de besluiten die het bestuur en/of de school moet nemen.

De MR bestaat uit een afvaardiging van leerkrachten en ouders; te weten drie ouderleden en drie leerkrachten. De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar en overlegt met de directie over diverse onderwerpen waarop de MR instemmings- of adviesrecht heeft, zoals het schoolplan, formatieplan, schoolbudget, gezondheid en welzijn en actuele zaken. De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in een wettelijke regeling voor de medezeggenschap in het onderwijs.

Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de MR aankaarten.

MR leden 2023-2024:

Ouders
Marye Derriks (voorzitter)
Mark Vork
Marie-Claire den Hartog

Leerkrachten
Anoeska van Schie
Bianca Pronk
Erna Roerhorst (secretaris)

mr@springschansuithoorn.nl

Vergaderdata 2023-2024:
5 oktober 2023
16 november 2023
25 januari 2024
21 maart 2024
30 mei 2024
4 juli 2024